Uploader: Carter
Country: Japan
Uploaded: May 29, 2018
Price: Free

Please, verify you are not robot to load rest of pages

en 12516-2 - pdf

SVENSK STANDARD
SS-EN 12516-2:2014
Fastställd/Approved: 2014-11-02
Publicerad/Published: 2014-11-07
Utgåva/Edition: 2
Språk/Language: engelska/English
ICS: 23.060.01
Rörledningsarmatur – Industriventiler – Hållfasthetsberäkning
av ventilhus –
Del 2: Beräkningsmetod för ventilhus av stål
Industrial valves – Shell design strength –
Part 2: Calculation method for steel valve shells
Provläsningsexemplar / Preview
Standarder får världen att fungera
SIS (Swedish Standards Institute) är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig
sektor. Vi är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Standarder är
dokumenterad kunskap utvecklad av framstående aktörer inom industri, näringsliv och samhälle och befrämjar
handel över gränser, bidrar till att processer och produkter blir säkrare samt effektiviserar din verksamhet.
Delta och påverka
Som medlem i SIS har du möjlighet att påverka framtida standarder inom ditt område
på nationell, europeisk och global nivå. Du får samtidigt tillgång till tidig information om
utvecklingen inom din bransch.
Ta del av det färdiga arbetet
Vi erbjuder våra kunder allt som rör standarder och deras tillämpning. Hos oss kan du köpa
alla publikationer du behöver – allt från enskilda standarder, tekniska rapporter och standardpaket till handböcker och onlinetjänster. Genom vår webbtjänst e-nav får du tillgång till
ett lättnavigerat bibliotek där alla standarder som är aktuella för ditt företag finns tillgängliga.
Standarder och handböcker är källor till kunskap. Vi säljer dem.
Utveckla din kompetens och lyckas bättre i ditt arbete
Hos SIS kan du gå öppna eller företagsinterna utbildningar kring innehåll och tillämpning
av standarder. Genom vår närhet till den internationella utvecklingen och ISO får du rätt
kunskap i rätt tid, direkt från källan. Med vår kunskap om standarders möjligheter hjälper
vi våra kunder att skapa verklig nytta och lönsamhet i sina verksamheter.
Vill du veta mer om SIS eller hur standarder kan effektivisera din verksamhet är
du välkommen in på www.sis.se eller ta kontakt med oss på tel 08-555 523 00.
Standards make the world go round
SIS (Swedish Standards Institute) is an independent non-profit organisation with members from both the private
and public sectors. We are part of the European and global network that draws up international standards. Standards
consist of documented knowledge developed by prominent actors within the industry, business world and society.
They promote cross-border trade, they help to make processes and products safer and they streamline your
organisation.
Take part and have influence
As a member of SIS you will have the possibility to participate in standardization activities
on national, European and global level. The membership in SIS will give you the opportunity
to influence future standards and gain access to early stage information about developments
within your field.
Get to know the finished work
We offer our customers everything in connection with standards and their application. You
can purchase all the publications you need from us - everything from individual standards,
technical reports and standard packages through to manuals and online services. Our web
service e-nav gives you access to an easy-to-navigate library where all standards that are
relevant to your company are available. Standards and manuals are sources of knowledge.
We sell them.
Increase understanding and improve perception
With SIS you can undergo either shared or in-house training in the content and application
of standards. Thanks to our proximity to international development and ISO you receive
the right knowledge at the right time, direct from the source. With our knowledge about the
potential of standards, we assist our customers in creating tangible benefit and profitability
in their organisations.
If you want to know more about SIS, or how standards can streamline your
organisation, please visit www.sis.se or contact us on phone +46 (0)8-555 523 00
Provläsningsexemplar / Preview
Europastandarden EN 12516-2:2014 gäller som svensk standard. Detta dokument innehåller den officiella
engelska versionen av EN 12516-2:2014.
Denna standard ersätter SS-EN 12516-2:2004, utgåva 1.
The European Standard EN 12516-2:2014 has the status of a Swedish Standard. This document contains
the official version of EN 12516-2:2014.
This standard supersedes the Swedish Standard SS-EN 12516-2:2004, edition 1.
© Copyright / Upphovsrätten till denna produkt tillhör SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sverige.
Användningen av denna produkt regleras av slutanvändarlicensen som återfinns i denna produkt, se standardens sista
sidor.
© Copyright SIS, Swedish Standards Institute, Stockholm, Sweden. All rights reserved. The use of this product is
governed by the end-user licence for this product. You will find the licence in the end of this document.
Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SIS, Swedish Standards Institute, telefon 08-555 520 00.
Standarder kan beställas hos SIS Förlag AB som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard.
Information about the content of the standard is available from the Swedish Standards Institute (SIS),
telephone +46 8 555 520 00. Standards may be ordered from SIS Förlag AB, who can also provide general
information about Swedish and foreign standards.
Denna standard är framtagen av kommittén för Armatur av Fe-legering, SIS / TK 299.
Har du synpunkter på innehållet i den här standarden, vill du delta i ett kommande revideringsarbete eller
vara med och ta fram andra standarder inom området? Gå in på www.sis.se - där hittar du mer information.
Provläsningsexemplar / Preview
Provläsningsexemplar / Preview
EN 12516-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
October 2014
ICS 23.060.01
Supersedes EN 12516-2:2004
English Version
Industrial valves - Shell design strength - Part 2: Calculation
method for steel valve shells
Robinetterie industrielle - Résistance mécanique des
enveloppes - Partie 2 : Méthode de calcul relative aux
enveloppes d'appareils de robinetterie en acier
Industriearmaturen - Gehäusefestigkeit - Teil 2:
Berechnungsverfahren für drucktragende Gehäuse von
Armaturen aus Stahl
This European Standard was approved by CEN on 9 August 2014.
CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European